O škole

Základní škola v  Hranicích je úplná základní škola s prvním i druhým stupněm. Počtem asi 160 žáků s 16 pedagogickými pracovníky se řadí mezi menší školy.  Škola je umístěna ve dvou budovách propojených spojovací chodbou s šatnami. Ve staré budově jsou umístěny třídy  1. – 5. ročníku, školní knihovna, počítačová učebna a učebny pro pracovní činnosti a hudební výchovu. V nové budově se nachází kanceláře, kabinety a třídy druhého stupně.
 Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – “Škola pro život” (celý dokument je k nahlédnutí v ředitelně školy).  Již počtvrté škola obhájila titul Ekoškola.
  Na druhém stupni jsou žáci od sedmého ročníku vyučováni v těchto povinně-volitelných předmětech:
  • ekologická výchova
  • environmentální výchova
  • výtvarné techniky
  • výchova ke zdraví
  V letošním školním roce se vyučuje nepovinný předmět  sborový zpěv.
 
  Pracovní činnosti  na druhém stupni jsou členěny takto:
  • technické práce – VI. třída, VII. a VIII. třída
  • příprava pokrmů, péče o domácnost – VII. a VIII. třída
  • pěstitelské práce – IX. třída   
  • svět práce – Vlll. a lX. třída
  Od třetího ročníku se vyučuje cizí jazyk (tři hodiny týdně).  Žáci třetího až devátého ročníku mají angličtinu.   V 7. ročníku se začíná vyučovat druhý cizí jazyk – němčina.
   Začátkem školního roku 2012-13 byla učebna informatiky vybavena novými počítači a vytvořena nová síť. V učebně je nyní zasíťováno 21 počítačů s rychlým připojením k internetu.  Starší počítače nyní slouží žákům 1. stupně k procvičování učiva s využitím výukového softwaru a k vyhledávání na internetu, protože jsou také zasíťované a využívají služeb školního serveru. Na počítačích se děti učí nejen při hodinách “Informatiky”, ale hlavně využívají výukový software pro jednotlivé předměty. Každé pondělí v odpoledních hodinách mají možnost surfovat na internetu nebo pracovat s některým výukovým programem.  O to, aby nás počítače poslouchaly a moc nezlobily, se stará pan učitel Pulkert, který také tvoří a aktualizuje webové stránky školy.
  V učebně přírodopisu vznikl postupně ZOO koutek. Začal rybičkami a strašilkami. Nyní si zde můžeme prohlédnout zebřičky, užovku červenou i jiné hady, pět různě velkých želv nádherných, agamy a jiné potvůrky.  O všechny živočichy se starají děti pod vedením paní učitelky Benešové, která Z00 koutku věnuje mnoho času.
  Škola je vyzdobena výtvarnými pracemi našich žáků. Výzdoba je neustále obměňována a vylepšována.  Vyučující na 1. stupni vystavují práce svých žáků nejen ve třídách, ale i v ostatních prostorách školy. Vzhled chodeb a vestibulů nemalou měrou dotváří množství květin.
 
  Hodiny tělesné výchovy probíhají v  pronajaté  tělocvičně  nedaleko školy  a  za příznivého počasí ve sportovním areálu přilehlém k tělocvičně. Základní plavecký výcvik začíná ve 2. ročníku,  následuje zdokonalovací výcvik ve 3. a 4. ročníku. V každém ročníku žák absolvuje 20 vyučovacích hodin. Plavat se děti učí v ašském bazénu, kam je třeba dojíždět autobusem.  
Naši žáci se zúčastňují mnoha sportovních akcí.
 Pro cizince probíhá  1 hodina výuky českého jazyka z dotačního titulu Podpora vzdělávání cizinců na školách.
  Ve staré škole jsou poměrně stísněné prostory chodeb, ale přesto zde žáci tráví přestávky  různými hrami (skákání gumy a paňáka, kopání molitanovým míčem, …). V nové budově je situace mnohem příznivější. Ve vestibulech jsou umístěné stoly na stolní tenis. Ty jsou každou přestávku v obležení dětí. Ani stolní fotbal, který získali žáci účastí v recyklohraní, nezahálí. Za příznivého počasí chodí děti o velké přestávce na prostranství před školou.
 Školní družina je umístěna nedaleko školy v pavilonu mateřské školy. Třídy jsou pěkně vybavené. Velkou výhodou je zahrada, na které děti tráví za příznivých podmínek většinu času.
  Škola nemá vlastní jídelnu. Děti se stravují v jídelně mateřské školy.

 

Komentáře jsou vypnuty.