Organizace

Organizace školní družiny

– 1 oddělení – samostatná místnost v přízemí budovy – kapacita je 25 žáků

¨v případě většího počtu oddělení, dochází k dělení na 2 oddělení a 1 síla dochází mezi 13.00 – 14.00 hod. na výpomoc

– oddělení je většinou věkově smíšené

– ŠD navštěvují žáci 1.- 5.třídy – přednostně jsou zařazováni žáci nižších ročníků, jejichž rodiče jsou zaměstnáni

– provoz ŠD- 11.45 -15.00 hod.

– v době hlavních a vánočních prázdnin je ŠD uzavřena, v době ostatních vedlejších prázdnin je provoz ŠD zajištěn podle zájmu rodičů, ŠD se otevírá při minimálním počtu 5 žáků

– žák je do ŠD přijat na základě písemné přihlášky – zápisního lístku (ZL), na kterém jsou uvedeny důležité informace o žákovi (rozsah jeho docházky, způsob odchodu žáka ze ŠD, popřípadě předání pověřené osobě uvedené na ZL)

– do ŠD může být žák zapsán i během školního roku, taktéž na písemnou žádost rodičů může žák během školního roku docházku do ŠD ukončit

– za příchod žáků do ŠD zodpovídá vyučující

– počty přítomných žáků se během dne mění, odcházejí do zájmových kroužků nebo domů

– mimořádné odchody žáků ze ŠD mimo stanovený čas musí být omluveny (omluvenka musí být s datem, čitelným jménem a s podpisem zákonného zástupce žáka). Telefonické omluvenky se nepřijímají.

– za žáka, který se do ŠD po vyučování bez omluvy rodičů nedostaví, vychovatelka nezodpovídá

– svévolné opuštění ŠD bez vědomí vychovatelky je zakázáno (vychovatelka telefonicky upozorní rodiče, že žák opustil družinu)

– při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby ŠD kontaktuje vychovatelka rodiče telefonicky, v krajním případě může být žák umístěn na nejbližším oddělení Policie ČR

– žák navštěvující ŠD respektuje pokyny vychovatelky a řídí se vnitřním řádem ŠD. Při soustavném porušování řádu je možné žáka vyloučit (se souhlasem ředitele školy).

Komentáře jsou vypnuty.